یک تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
160,000 تومان

دو تخته (ديد به ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
245,000 تومان

سوئيت يک خوابه دو تخته ( ديد داخل ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
255,000 تومان

دو تخته (ديد به خیابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
280,000 تومان

دو تخته (ديد به دريا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
285,000 تومان

سه تخته ( ديد داخل ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
285,000 تومان

سوئيت يک خوابه سه تخته ( ديد داخل ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
295,000 تومان

سه تخته(رو به خيابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
315,000 تومان

سه تخته (رو به دريا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
340,000 تومان

چهار تخته (رو به خيابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
370,000 تومان

چهار تخته (رو به دریا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
400,000 تومان

سوئيت دو خواب پنج تخته (رو به خيابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
420,000 تومان

سوئيت دو خواب پنج تخته(ديد دريا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
465,000 تومان

سوئيت دو خوابه 6 تخته خیابان

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
480,000 تومان

سوئيت کانکت 6 تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
480,000 تومان

سوئيت دو خوابه 6 تخته دریا

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
515,000 تومان