یک تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
290,000 تومان

دو تخته (ديد به ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
390,000 تومان

سوئيت يک خوابه دو تخته ( ديد داخل ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
400,000 تومان

دو تخته (ديد به خیابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
410,000 تومان

دو تخته (ديد به دريا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
430,000 تومان

سه تخته ( ديد داخل ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
470,000 تومان

سوئيت يک خوابه سه تخته ( ديد داخل ساختمان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
480,000 تومان

سه تخته(رو به خيابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
490,000 تومان

سه تخته (رو به دريا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
510,000 تومان

چهار تخته (رو به خيابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
600,000 تومان

چهار تخته (رو به دریا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
650,000 تومان

سوئيت دو خواب پنج تخته (رو به خيابان)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
690,000 تومان

سوئيت دو خواب پنج تخته(ديد دريا)

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
720,000 تومان

سوئيت دو خوابه 6 تخته خیابان

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
750,000 تومان

سوئيت کانکت 6 تخته

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
750,000 تومان

سوئيت دو خوابه 6 تخته دریا

صبحانه
دارد
تخت اضاافی
شامل هزینه
قیمت 1 شب
790,000 تومان